DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų tvarkymas Panevėžio švietimo centre

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Susipažinti su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) galite https://www.privacy-regulation.eu/lt/index.htm

Panevėžio švietimo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės pdf

Panevėžio robotikos centro „RoboLabas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės pdf

 Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Panevėžio švietimo centro duomenų apsaugos pareigūnę Astą Sakalauskienę el. p. adpareigunas@gmail.com.
  • Jeigu asmuo nesutinka su Panevėžio švietimo centro ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI) Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt.
Skip to content