PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau –Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pranešti galite apie:

– galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,

– administracinį nusižengimą,

– tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,

– kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Panevėžio švietimo centru,

– kitus pažeidimus.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“  yra patvirtinti:

  1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas.
  2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas.
  3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Pranešimai apie pažeidimus teikiami pagal Aprašo priede patvirtintą formą arba teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma. Teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Panevėžio švietimo centre, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai atvykęs į Panevėžio švietimo centrą (Topolių al. 12, 35169 Panevėžys),
  • pateikdamas informaciją apie pažeidimą elektroniniu paštu info@ppsc.lt,
  • rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant formą PDF arba DOCX formatu,
  • asmuo pranešimą apie pažeidimą taip pat gali pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kuri pagal Įstatymą laikoma kompetentinga institucija, arba pateikti pranešimą viešai.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas.

Aktualūs teisės aktai:

Pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pranešimų apie korupcijos atvejus Panevėžio švietimo centre tvarkos aprašas

Skip to content