CULTURAL HERITAGE- INSPIRED LIFELONG LEARNING

KULTŪROS PAVELDO ĮKVĖPTAS MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ

2021-2-LT01-KA210-ADU-000051260

                                     2022-05-01 – 2023-10-31

  Projekto partneriai Koordinatorius- asociacija „Aukštaičių kultūros draugija“ Panevėžio švietimo centras Espacio Tecnico De Innovacion Y Formacio SL (Castelldefels, Ispanija) Asociación Juvenil Almenaras (Rincon De la Victoria, Ispanija)  Projekto tikslas – mažinti įvairių suaugusiųjų grupių socialinę atskirtį įtraukiant juos į patrauklias edukacines veiklas, skatinti ir motyvuoti nuolatinį mokymąsi ir tobulėjimą.  Projekto tikslinė grupė– suaugusieji ir jų švietėjai Tikslą planuojame pasiekti per šiuos uždavinius:
  • žemos kvalifikacijos suaugusiųjų galimybių dalyvauti ekonominėje veikloje plėtra ir kasdienio gyvenimo kokybės gerinimas stiprinant asmenines kompetencijas ir minkštuosius įgūdžius.
  • kūrybinių galių, bendrystės ir aktyvesnio įsitraukimo į visuomeninį-kultūrinį gyvenimą skatinimas, įgyvendinant aktualaus turinio, patrauklių metodų ir lanksčių formų edukacines programas.
  • įvairių tipų organizacijų suaugusiųjų švietėjų partnerystė ir bendradarbiavimas vietos ir tarptautiniu lygiu plėtojant ugdymo turinio įvairovę, didinant jo kokybę ir prieinamumą.
Programos tikslai bus pasiekti per suplanuotas veiklas ir kuriamus produktus. Projekto produktai ir veiklos padės pasiekti numatytus uždavinius: Pasirengimo laikotarpiu bus parengtos programų koncepcijos; Per tarptautinę partnerių veiklą- kūrybines laboratorijas, skirtas mokymų programų  asmeninių kompetencijų ugdymui (IPC) ir įtraukimui per etnokultūrinį ugdymą (ITEE) parengimą, tarptautinė andragogų, trenerių, psichologų, skaitmeninių technologijų, verslumo, etnokultūros specialistų, tradicinių amatų meistrų grupė kurs abiejų programų turinį ir papildomą medžiagą. (pasirenkamų modulių aprašymai / scenarijai; virtualių pamokų ir atpalaiduojančių vaizdo pertraukėlių metodika, struktūra ir formatas) Praktinio mokymo programa „Asmeninių kompetencijų ir minkštųjų įgūdžių ugdymas ir tobulinimas“ apima pagrindines asmenines kompetencijas ir minkštuosius įgūdžius, siūlo įvairius modulius, yra lanksti mokymo trukmės ir vykdymo požiūriu (kontaktinis, nuotolinis). Taip bus ugdomas besimokančiųjų skaitmeninis, finansinis raštingumas, pagrindiniai verslumo įgūdžiai ir kompetencijos, reikalingos kasdieniam gyvenimui ir darbui; pedagogai stiprins poreikius pagrįsto ugdymo įgūdžius. Suaugę besimokantys taps sumanesniais teikiamų paslaugų įstaigų, įvairių organizacijų, įmonių vartotojais, turės didesnes galimybes aktyviau dalyvauti ekonominėje, kultūrinėje ir socialinėje veikloje. Tai sumažins jų atskirtį dėl nepakankamai lanksčių ir prieinamų švietimo sistemų, socialinių, ekonominių ir geografinių kliūčių. Edukacinė programa ,,Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą įtraukties didinimas per etnokultūrą ir tradicinius amatus“ apima pagrindinius andragogikos ir ugdymo per etnokultūrinį paveldą ir tradicinius amatus aspektus. Tai bus kokybiška metodinė medžiaga suaugusiųjų švietėjams įgyvendinti interaktyvų, patrauklų patyriminį mokymąsi, paremtą etnokultūros ir tradicinių amatų žiniomis; individualios kūrybinės užduotys įkvėps saviraiškos laisvę, skatins besimokančiųjų ir ugdytojų iniciatyvumą ir verslumą, sudarys prielaidas naujoms kūrybinėms partnerystėms įvairiose sociokultūrinėse veiklose vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. bandomųjų mokymų metu bus patikrintas programų aktualumas ir veiksmingumas . Kūrybinės dirbtuvės projekto partnerių komandoms, suaugusiųjų švietėjams ir besimokantiesiems „Žalioji etnokultūra“ skatins etnokultūrinio paveldo išsaugojimą ir sklaidą, žalią / aplinką tausojančią veiklą, ugdys dalyvių tarpkultūrines kompetencijas, stiprins pilietiškumą, kels organizacijos kultūros kokybę, kurs ilgalaikę perspektyvą. ir tvarios partnerystės. Taip pat bus sukurtos ir paviešintos: 4 video pamokos ir 3-jų atsipalaidavimo pertraukėlių video; Virtuali projekto dalyvių kūrybinių fotografijų paroda.
Skip to content