ERASMUS+ MOBILUMAI ATVERS KELIĄ Į ĮSTAIGOS SĖKMĘ

ERASMUS+ mobilumai atvers kelią į įstaigos sėkmę

Panevėžio švietimo centras nuo 2022 m. birželio 1 d. įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą ERASMUS+ projektą „Iššūkis – edukatorių skaitmeninių naujovių valdymas“ (KA122-ADU-000076345).

Projekto pagrindinis tikslas – tobulinti centro darbuotojų gebėjimus naudoti IT, skaitmeninio raštingumo kompetenciją, siekiant užtikrinti inovatyvų paslaugų teikimą suaugusiesiems.

 

PROJEKTO TIKSLAI

 

1. Plėtoti suaugusiųjų informacinių technologijų kompetencijas, siekiant užtikrinti darnaus vystymosi, kūrybingumo, informacinių technologijų ir STEAM ugdymo elementų integracijos į suaugusiųjų darbą su įvairiomis tikslinėmis grupėmis: ikimokykliniame/priešmokykliniame, bendrajame, neformaliajame, profesiniame, suaugusiųjų mokymęsi Panevėžio mieste.

2. Kelti darbuotojų tarpkultūrinę kompetenciją, didinant dalyvių informuotumą ir supratimą apie kitas kultūras ir šalis.

3. Vystyti europinę dimensiją, užmezgant ryšius su švietimo institucijomis užsienyje.

4. Skleisti ir viešinti projekto rezultatus švietimo centro bendruomenės, miesto, tarptautiniu lygmeniu tuo pačiu didinti organizacijos patrauklumą.

 

Projekto metu planuojama vykdyti du darbo stebėjimo vizitus ir organizuoti tris suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo kursus.

PLANUOJAMI REZULTATAI:

Turėdami daugiau IT taikymo darbe žinių ir kompetencijų, skaitmeninio raštingumo gebėjimų, Panevėžio švietimo centro darbuotojai teiks besimokantiems suaugusiems inovatyvias paslaugas, pasitelkdami šiuolaikines technologijas. Mobilumų dalyviai užtikrins darnaus vystymosi, kūrybingumo, informacinių technologijų ir STEAM ugdymo elementų integracijos į suaugusiųjų darbą su įvairiomis tikslinėmis grupėmis: ikimokykliniame/priešmokykliniame, bendrajame, neformaliajame, profesiniame, suaugusiųjų mokymesi Panevėžio mieste.

Projekto dalyviai taip pat patobulins mentorystės, socialinę bei komunikavimo kompetencijas. Gauta patirtis leis vystyti europinę dimensiją, užmezgant ryšius su švietimo institucijomis užsienyje. Gerosios patirties metu sužinoti nauji IKT modeliai, šiuolaikinės metodikos ir priemonės sudarys sąlygas teikti kokybiškas paslaugas.

 

„The challenge is managing digital innovation for educators“

PROJECT AIMS:

The aim of the project is to improve the IT and digital literacy competencies of the staff of PEC and to ensure the provision of innovative services to adults while taking advantage of modern technology.

 

PROJECT OBJECTIVES

1. To develop adult information technology competencies, in order to ensure the integration of elements of sustainable development, creativity, information technology and STEAM education into adult work with different target groups (preschool, public, non-formal, vocational, and adult teaching and learning in Panevezys).

2. To raise the intercultural competences of the staff by increasing the participants’ awareness and understanding of other cultures and countries.

3. To develop the European dimension by establishing contacts with educational institutions abroad.

4. To disseminate and publicize the results of the project at the community, city, and international level while increasing the attractiveness of the PEC.

 

During the project, we plan to carry out two Job-Shadowing visits and three courses and training mobilities for a group of adult learners

 

PROJECT RESULTS:

 

Having more competencies in IT and digital literacy, PEC will be able to provide innovative services to adult learners using modern technology. Also, having more information technology competencies, the project participants will be able to ensure sustainable development,

creativity, information technology and the integration of STEAM education elements into adult work with various target groups – in pre-school, public, non-formal, vocational and adult teaching and learning in Panevezys. Project participants will also improve their mentoring, social and communication competencies. The experience gained will allow the development of a European dimension through contacts with educational institutions abroad.

New ICT models, modern methodologies and tools which will be gained during the good practice will help to ensure better quality services for the target audience of PEC.