MOBILUMŲ SĖKMĖ – POKYČIŲ INICIATORIUS

Įgavo patirties

Panevėžio švietimo centras sėkmingai įgyvendino dar vieną „Erasmus+“ projektą Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000076345. Šio projekto įgyvendinimo metu buvo siekta tobulinti Švietimo centro darbuotojų IT, skaitmeninio raštingumo kompetencijas, siekiant užtikrinti inovatyvų paslaugų teikimą suaugusiesiems, išnaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Plėtojant IT kompetencijas buvo tikimasi, kad darbuotojai, turėdami daugiau informacinių technologijų kompetencijų, sieks darnaus vystymosi, kūrybingumo, informacinių technologijų ir STEAM ugdymo elementų integracijos į suaugusiųjų darbą su įvairiomis tikslinėmis grupėmis.

Taip pat didelį dėmesį kreipėme darbuotojų lyderystei, naujovių diegimui, paslaugų kokybei ir patrauklumui gerinti. Vienas iš tikslų buvo – geresnių tarptautiškumo veiklos rezultatų siekis, socialinių partnerių įtrauktis vystant tarptautinę partnerystę, plečiant geografinį mobilumą ir dalijantis gerąja patirtimi. Projekto metu įgyvendintos darbo stebėjimo ir mokymosi veiklos: mobilumų dalyviai dalyvavo dviejuose darbo stebėjimo vizituose Italijoje ir Slovakijoje ir trijuose mokymuose – Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje.

Mobilumų dalyviai patobulino savo profesines, bendrąsias, socialines, bendradarbiavimo, užsienio kalbos ir kitas kompetencijas. Grįžę iš stažuočių jie pasidalino savo patirtimi su Centro bendruomene, miesto bibliotekų, kitų įstaigų, dirbančių su suaugusiaisiais, kolektyvais. Savo naujus gebėjimus perteikė kūrybinėse dirbtuvėse vesdami seminarus, organizuodami konferencijas. Džiugu, kad Centro darbuotojai stažuočių metu išmoko naujų praktikų, pasisėmė patirties, naujų idėjų, užmezgė glaudžius tarptautinius bendradarbiavimo ryšius su kolegomis, susitarė dėl bendrų ateities veiklų įgyvendinimo.

Skatinama lyderystė

Viso projekto metu buvo skatinta Centro darbuotojų lyderystė, lemianti įstaigos pokyčius. Centro darbuotojai „Erasmus+“ mobilumų metu įgytą patirtį taiko savo darbe: veda atviras pamokas, dalinasi gerąja patirtimi, išmoktus naujus metodus, skaitmenines technologijas taiko darbo organizavimo procese.

Po mobilumo vizitų centro darbuotojai savo veikloje dažniau taiko išmaniąsias technologijas, naudojama mokymo medžiagą užsienio kalba. Besimokantieji atkreipia dėmesį, kad Centro darbuotojai daugiau pateikia informacijos apie kitas šalis ir kultūras, remdamiesi asmenine patirtimi, pritaiko užsienyje įgytas mokymosi organizavimo praktikas. Tokia besimokančiųjų nuomonė rodo, kad kvalifikacijos tobulinimo užsienyje nauda veiklų kokybei akivaizdi, taip pat rodo ir tarptautiškumo stiprinimo reikalingumo kryptį.

Dalyvavimas tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, institucinis tarptautiškumo stiprinimas, įstaigos vadovų nuomone, yra svarbus Centro konkurencingumui. Tarptautinių projektų inicijavimas reikšmingas teikiant švietimo paslaugas rinkoje. Mobilumo projektai, jų teikiama nauda, galima sakyti, veikia kaip Centro strateginio valdymo instrumentas, padedantis įstaigai lengviau inicijuoti ir valdyti pokyčius.

Akivaizdi nauda

Panevėžio švietimo centro darbuotojai džiaugiasi „Erasmus+“ programos nauda ir teigia, kad ji naudinga tiek organizacijai, tiek asmeniui. Mobilumų metu projekto dalyviai patobulina ne tik bendrąsias, specialiąsias, tarpkultūrinę, tačiau ir socialinę, komunikavimo, modernios lyderystės kompetencijas.

PŠC darbuotojai džiaugiasi, kad „Erasmus+“ programos metu gautos žinios ir geroji patirtis labai padeda Centro darbuotojams dirbant su suaugusiaisiais įvairiose veiklose, formuojant jų bendradarbiavimo kultūrą, įtraukiant tikslines grupes į veiklas.

Džiugu tai, kad vizitai į užsienyje esančias partnerių organizacijas Centro darbuotojams leidžia užmegzti tvirtesnius ryšius su kitomis institucijomis.

„Erasmus+“ programos nauda akivaizdi: darbuotojai plečia profesinį veiklos akiratį, geba  skatinti pokyčius organizacijoje, siekdami modernizuoti ir atverti švietimo organizacijos duris tarptautinei besimokančiųjų bendruomenei. Dalyvių teigimu, mobilumų metu je ne tik patobulėjo profesinėje srityje, bet ir išmoko užsienio kalbų, praplėtė akiratį, tapo labiau tolerantiški, susipažino su kitų šalių kultūra, tradicijomis, gamtovaizdžiu, istorija bei papročiais, parsivežė naujų idėjų. „„Erasmus+ programos“ dėka turėjau galimybę pabendrauti su kolegomis iš kitų šalių, palyginti panašumus ir skirtumus tarp dviejų šalių švietimo sistemų, darbo organizavimo principų, metodų ir veiklų taikymo ugdymo procese. Susipažinau su socialinės atskirties jaunų asmenų integravimu į darbo rinką. Galiu drąsiai sakyti, kad dabar geriau suprantu socialinę, kalbų ir  kultūrų  įvairovę“, – sako mobilume Italijoje, Aversos mieste apsilankiusi Centro metodininkė Rima Šarkanienė. Anot jos, darbo stebėjimo vizitas jai buvo labai naudingas, nes sužinojo apie naujausias IT technologijas, taikomas ugdymo procese, kurios padeda rašant projektus ir kasdienėje veikloje. „Vizito metu mums buvo sudaryta galimybė dalyvauti partnerių vykdomoje projektinėje veikloje, kurios metu analizavome skaitmeninį turinį, grupelėse aptarėme interneto grėsmes ir galimybes, diskutavome, kaip geriau užtikrinti saugumą naudojantis internetu“, – teigė R. Šarkanienė.

Darbuotojas – pokyčių kūrėjas

Panevėžio švietimo centro vienas iš tikslų – atviras naujovėms, nuolatos keliantis savo kvalifikaciją, gerai besiorientuojantis nuolat kintančioje visuomenėje, suprantantis politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, suvokiantis valstybės švietimo politiką, matantis europinį ir pasaulinį jos kontekstą darbuotojas. Būtent šias kompetencijas padeda plėtoti „Erasmus+“ programa. „Įstaigoje turi dirbti atviras kaitai ir naujovėms darbuotojas, pasirengęs tarptautiniam bendradarbiavimui ir gebantis europinę patirtį įgyvendinti savo darbe“, – sako Centro direktorė Asta Malčiauskienė, vasarą darbo stebėjimo vizito metu Aversos mieste įgijusi tarptautinės patirties, kaip taikyti naujausias skaitmenines technologijas, organizuoti darbus.

Direktorės teigimu, „Erasmus+“ projektas jai leidžia geriau suvokti palankių sąlygų neturinčių besimokančių asmenų poreikius, reikšmę besimokančių asmenų mobilumo veiklai ir jos skatinimui,  didesnes kompetencijų plėtojimo ir karjeros raidos galimybes, geresnį užsienio kalbų mokėjimą.

Tarptautiškumas, anot direktorės, gali būti suprantamas kaip institucijos augimas, siekiant aukštesnės Europos švietimo paslaugų kokybės. Mobilumų metu įgyta patirtis leidžia įstaigos darbuotojams būti pokyčių iniciatoriais, kūrėjais, integruojančiais tarpkultūrinio ar globalaus bendradarbiavimo  patirtį į institucijos misiją, organizacijos strateginius tikslus, ugdymo procesą.

Pakanka kelių programėlių

Be to, „Erasmus+“ projektas leidžia ne tik tobulinti kompetencijas, tačiau ir keičia mąstymą, supratimą apie tarptautiškumo poreikį, naudą, galimybes. Centro metodininkė Birutė Šinkūnaitė iš Italijos parsivežė platesnį suvokimą apie partnerių darbą su įvairiomis tikslinėmis grupėmis: suaugusiais besimokančiaisiais, paaugliais, vaikais. „Sužinojome, kokius metodus jie taiko, kokiais šiuolaikiniais skaitmeniniais įrankiais naudojasi, kaip į veiklas įtraukia tiek suaugusiuosius, tiek paauglius ar vaikus. Buvome supažindinti, kaip taikydami naujausias informacines technologijas, skaitmenines metodikas, partneriai organizuoja ugdymą, vykdo projektus, išsamiai aptarėme ir išbandėme skaitmeninius apklausų būdus. Priėjome bendrą išvadą, kad IT technologijų amžiuje yra neišvengiamos ir yra labai svarbios, ypač padedančios ugdymo procese“, – sako metodininkė.

Vizito metu mobilumo dalyviai išbandė, kaip kasdieninėje veikloje su suaugusiaisiais ar vaikais gali pasitarnauti mobilieji telefonai. Paprasčiausiai nuskenavus QrQ kodus mokomoji medžiaga tampa lengvai prieinama, nebereikia spausdinto varianto. Ugdymo veikla tampa kūrybiška, šiuolaikiška, tvari. Programėlių naudojimas pagyvina ugdymo procesą, skatina tiek suaugusiųjų, tiek vaikų

motyvaciją. „Labiausiai nustebino „SMART“ elektroniniai priemonių rinkiniai, e-katalogai, kurie paskatina veiklose naudoti nemokamas mobilias programėles („QUIver“, „Monster“ ir kt.). Šios programėlės, kurias išmėginome, suteikia galimybę individualiai mokytis, pasitikrinti žinias, lenktyniauti su draugais, nes praktinės gyvenimo situacijos programėlėse modeliuojamos aiškiai ir paprastai“, – sako metodininkė. Programėlės taip pat lengvai valdomos, taigi naudojimasis jomis sudaro galimybę patraukliai ir nesunkiai mokytis.

Laužo barjerus

Viso projekto metu dalyviai buvo skatinami ugdytis tvarumo kompetencijos gebėjimus ne tik mobilumų metu, bet ir kasdieniniame gyvenime:  mažinti atliekas ir taršą, efektyviai vartoti ir taupyti elektros energiją.

Mobilumų tema – IT plėtojimas labai prisidėjo prie tvarumo temos, nes buvo išvengta spausdintos medžiagos, „QrQ“ kodų naudojimas, įvairios programinės įrangos išbandymas leido pastebėti ir suprasti, kaip tai gali pasitarnauti mažinant suaugusiųjų skaitmeninio mokymosi barjerus, skatinti jų įsitraukimą į mokymąsi.

Įgytas žinias ir patirtį darbuotojai puikiai integruoja ir naudoja savo profesinėje veikloje, pavyzdžiui „Duolingo“ programą – kalboms mokytis, kurti sužaidybintą turinį, „Quiver“ programas – valdyti projektus, rasti ir grupuoti informaciją, atlikti tikslinės grupės paiešką,  pristatyti naujas temas, ugdyti kūrybiškumą.

Taigi, „Erasmus+“ programa skatina įstaigas būti atviroms pokyčiams, leidžia susipažinti su geriausiais tarptautinės praktikos pavyzdžiais, bendradarbiauti su kitomis Europos institucijomis, siekiant užtikrinti aktyvų dalyvavimą bendrose europinėse veiklose, ugdyti savo darbuotojų ir besimokančiųjų, kaip Europos piliečių, tapatybę.

Str. parengė Vaida Repovienė

Veiklos įgyvendintos pagal „Erasmus+“. Nr. 2022-1-LT01-KA122-ADU-000076345. Projektą finansuoja ES.