PROFESIONALUMO LINK (TOWARDS PROFESSIONALISM)

2021-2-LT01-KA122-ADU-000041692

2022 sausis- 2023 birželis

Projekto uždaviniai

 1. Patobulintos andragoginės kompetencijos įgalins centro metodininkus teikti aukštesnės kokybės švietimo paslaugas besimokantiems. Poreikis sustiprinti gebėjimus ne tik organizuoti, bet ir kokybiškai vesti mokymus. Tai sąlygota ne tik situacijos, kai dėl karantino mokymai vyko išimtinai nuotoliniu būdu, bet ir dėl nuolat gausėjančio būrio vyresnio amžiaus besimokančiųjų. Metodininkai per šį laikotarpį įvaldė ir mokė naudotis pačiomis įvairiausiomis nuotolinio darbo technologijomis ir priemonėmis. Stebime, kad ne visi metodininkai turi pakankamai įgūdžių, būtinų vedant mokymus suaugusiųjų auditorijai: optimaliai suplanuoti ir valdyti mokymų laiką, valdyti auditoriją, lanksčiai reaguoti į netikėtas situacijas ir stichiškai kylančius poreikius, efektyviai taikyti ir derinti teorinio bei praktinio darbo metodus bei reflektuoti. Kita vertus, aktyvus naudojimasis nuotolinio darbo įrankiais išplėtė mūsų dalyvių geografiją: vyksta žymiai daugiau ne tik regiono, šalies, bet ir tarptautinių konferencijų, forumų, bendrų projektų, kuriuose centro metodininkai kuriuose centro metodininkai atlieka moderatoriaus funkciją.
 2. Sustiprinti psichosocialinės rizikos valdymo įgūdžiai leis sukurti emociškai palankias aplinkas bei skatins švietėjų ir besimokančiųjų bendradarbiavimą ir motyvaciją. Vidutininškai per mėnesį kiekvienas metodininkas suteikia apie 80 konsultacijų tiesiogiai ar nuotoliniu būdu. Jų spektras labai platus: nuo bazinių kompetencijų įgijimo iki savaiminio mokymosi pripažinimo būdų paieškų. Kreipiasi nemažai imigrantų, kuriems reikalinga pagalba įsiliejant į socialinę- ekonominę veiklą. Šiuo atveju metodininkų vaidmuo neapsiriboja tik metodiniais patarimais- jie tampa mentoriais ir įkvėpėjais. Nuolatinis kontaktas su besimokančiais bei pačių įvairiausių sričių specialistais (lektoriais) reikalauja ne tik išplėtotų profesinių kompetencijų, tačiau ir daugybės asmeninių savybių: empatijos, lankstumo, gebėjimo spręsti problemas, atsparumo stresui, gebėjimo valdyti situaciją, išvengti konfliktų ir/ar juos valdyti. Akivaizdus ir pandemijos apribojimų: žmonių emocinis nuovargis, „perdegimas”, sudėtingesnė komunikacija ir bendradarbiavimas. Ypatingai tai juntama su labiausiai pažeidžiamomis grupėmis: senjorais, vienišais žmonėmis, moterimis iš rizikos šeimų.

Projekto dalyviai: Panevėžio švietimo centro metodininkai

Projekte numatytos veiklos:

Mokymai:

 • „Andragogika ir savaiminis mokymasis” metu dalyviai nagrinės andragogikos ir savaiminio mokymosi teorinius aspektus, santykį ir galimus taikymo modelius. Diskutuos, kaip tai galėtų būti pritaikyta konkrečios organizacijos veikloje, susipažins su gerosios praktikos pavyzdžiais. Švietimo centro darbuotojams tai labai aktuali tema, nes tikėtina, kad savaiminio mokymosi tendencijos, poreikis ir populiarumas tik stiprės ir švietimo centro darbuotojams labai svarbu žinoti ir suvokti jo esminius principus, struktūrą ir strategijas, kad galėtų veiksmingai dirbti ir padėti besimokantiems bei kitiems švietėjams.(3 dalyviai)
 • Andragogo- lektorius įgūdžių kursai „Treniruok trenerį“ (TRTR) apima visus esminius mokytojo- lektoriaus veiklos momentus: nuo kurso/seminaro programos parengimo iki praktinių patarimų lektoriui dirbant auditorijoje.(3 dalyviai).
 • Mokymai, skirti psichosocialinių rizikų valdymui, padės sustiprinti savo emocinę būseną ir kurti palankią emocinę aplinką mokymų, konsultacijų metu.(3 dalyviai)

Stažuotė (darbo stebėjimo vizitas) DAFNI KENTRO EPAGGELMATIKIS KATARTISIS (Patrai, Graikija)

Į DAFNI KEK vyktų 4 centro metodininkai. Vizito trukmė- 4 dienos.
Vizito tikslas- kontaktinio veiklų stebėjimo metu sukaupti gerąją patirtį, ją analizuoti, apibendrinti ir veiksmingiausius metodus bei įrankius taikyti savo darbe. Su šiuo centru Panevėžio švietimo centras dalyvavo bendruose projektuose ir vertiname jų solidžią ir įvairiapusę patirtį dirbant su pačių įvairiausių grupių suaugusiais besimokančiais. Centro darbuotojai yra sukūrę ir sukaupę turtingą metodiką, plačiai ir kūrybiškai savo mokymuose taiko naujausias IT technologijas, įvairias šviečiamųjų renginių formas. Daug dirba su migrantais, iškritusiais iš švietimo sistemos, negebančiais įsilieti į darbo rinką. Jų patirtis, patarimai, veiklos metodai, suaugusiųjų pritraukimo ir išlaikymo strategijos mums suteiktų vertingą praktiką, kurią galėtume pritaikyti savo darbe. Tiesioginis ilgametę patirtį turinčių andragogų/ mentorių veiklos stebėjimas mums padėtų sustiprinti andragoginio darbo įgūdžius.

Stebėjimo vizito metu mus labiausiais dominančios sritys:
1. Darbo metodai su socialinę atskirtį patiriančiais suaugusiais.
2. Trumpalaikių šviečiamųjų renginių formos ir priemonės.
3. Efektyvios nuotolinių mokymų organizavimo ir vykdymo technologijos.
4. Grįžtamojo ryšio įrankiai.
5.Suaugusiųsių poreikių tyrimo būdai.
Laukiama, kad darbo stebėjimo vizite dalyvavę švietimo centro darbuotojai įgis gaus naujų žinių, įgis naujų ir sustiprns jau turimus įgūdžius, didės jų motyvacija aktyviau dirbti su socialinę atskirtį patiriančiais suaugusiais. Bus plėtojamos bendradarbiavimo, tarpkultūrinės komunikacijos, užsienio kalbų, bendradarbiavimo kompetencijos. Tai įgalins efektyviau
veikti savo darbe, teigiamai įtakos teikiamų paslaugų kokybę.

Laukiami projekto rezultatai:

 • išplėtotos darbuotojų andragoginės, mentorystės, komunikavimo kompetencijos, sukuriančios prielaidas geresnei centro teikiamų paslaugų kokybei ir įvairovei;
 • pagilintos teorinės žinios ir supratimas apie savaiminį mokymąsi, jo strategijas ir būdus;
 • sustiprinti psichosocialinės rizikos, streso valdymo įgūdžiai teigiamai veiks organizacijos , leis kurti saugias, palankias
  emocines mokymosi aplinkas, skatinti besimokančiųjų motyvaciją ir kūrybiskumą,
 • užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su užsienio šalių suaugusiųjų švietėjais- organizacijomis ir pavieniais asmenimis, išplėstos tarptautinio bendradarbiavimo ir tinklaveikos galimybės.
  Sustiprinę įgūdžius, metodininkai šias klausimais konsultuos kitus suaugusiųjų švietėjus, padės jiems praktiškai vykdant veiklas. Įvertinus, kad neformalaus švietimo, mokymosi visą gyvenimą programos dalyvių skaičius sudaro ženklią gyventojų dalį, galime teigti, kad kokybiškesnės mūsų paslaugos turės teigiamos įtakos visai visuomenei.

Projekto renginių akimirkos