SĖKMINGAI BAIGTAS VYKDYTI MOKSLO PROJEKTAS „ŠVIETĖJAS, NEŠĘS ŽMONĖMS VILTĮ“

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 2020 m. birželio – gruodžio mėnesiais vykdė mokslo projektą „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“. Panevėžio miesto savivaldybės mokslo projektų dalinio finansavimo paraiškų vertinimo komisija sudarė finansavimo sutartį ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija projekto vykdymui skyrė 12186 Eur.
Projekto idėja kilo tuomet, kai buvo pradėta kalbėti apie Dievo tarno, profesoriaus, kunigo Alfonso Lipniūno (1905 – 1945) paskelbimą Šventuoju ir beatifikacijos bylos postulatoriumi paskyrus Panevėžio Švč. Trejybės rektorato kunigą Vitalijų Kodį. Įgyvendinant projektą, tyrėjai mokslininkai atliko mokslinius taikomuosius tyrimus, o rengdami pranešimus,
analizavo ir ieškojo Panevėžio miestui bei regionui aktualių problemų sprendimų.
Projekto numatytas tikslas ir uždaviniai buvo pilnai įgyvendinti, įtraukiant mokslininkus, švietėjus, akademinės visuomenės atstovus, Švč. Trejybės rektorato, Panevėžio kolegijos, Panevėžio švietimo centro, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Panevėžio krašto ateitininkų organizacijos, miesto bei rajono bendruomenę, savanorius, neįgaliuosius, moksleivius, jaunimą bei socialinę atskirtį patiriančius asmenis kunigo A. Lipniūno beatifikacijos byloje.
Panevėžio miesto bendruomenės nariams Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla ir Švč. Trejybės rektoratas kartu su partneriais – Kolegija, Švietimo centru ir apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešąja biblioteka – suorganizavo tarptautinę mokslinę konferenciją apie Dievo tarną kun. A.Lipniūną tema „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“. Jos metu mokslininkai iš Lietuvos ir Lenkijos skaitė pranešimus, buvo vykdoma intensyvi sklaida apie Dievo tarną: platinama dalomoji medžiaga – informaciniai lankstinukai apie kunigo A. Lipniūno gyvenimą, kunigo Stasio Ylos knyga „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko Šv. Mišios. Po jų – prie kunigo A. Lipniūno kapo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje – prisiminimų apie kunigą A. Lipniūną popietė: poezijos, dienoraščio skaitymai su muzikiniais intarpais. Renginyje dalyvavo JE vyskupai, kunigai, LR Seimo nariai, miesto tarybos nariai, politikai, aktoriai. Ypač aktyvus buvo jaunimas: mokiniai, gimnazistai, ateitininkai. Dalyvavo daug senjorų, neįgaliųjų, savanorių, ne tik miesto ir rajono gyventojų, bet ir svečių, atvykusių iš kitų miestų ir rajonų. Renginys buvo filmuojamas ir fotografuojamas.
Iš lietuvių kalbos į italų kalbą išversta Vatikanui reikalinga medžiaga beatifikacijos byloje apie Dievo tarną kunigą A. Lipniūną. Vš Į „Magnificat leidiniai“ lietuvių ir lenkų kalbomis išleido mokslinį veikalą – Alfonso Lipniūno knygą „Lauko lelijos“, atliko kūrinio dizaino ir maketavimo darbus. Buvo parengti stendai, informuojantys visuomenę apie svarbiausius kun. A.Lipniūno gyvenimo momentus nuo gimimo iki mirties. Leidinys tarptautinės mokslinės konferencijos metu buvo pristatytas akademinei visuomenei, o taip pat ir
organizuojant kitus renginius, paskaitas, susitikimus, vykusius iki 2020 metų pabaigos.
Skatinta mokslininkų, švietėjų, akademinės visuomenės, Švč. Trejybės rektorato, Kolegijos, Švietimo centro, apskrities G. Petkevičaitės – Bitės, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos ir kitų Panevėžio bendruomenės narių sutelkta veikla kunigo A. Lipniūno beatifikacijos byloje, organizuojant renginius.
Įgyvendinant projekto veiklas, buvo orientuojamasi į Švč. Trejybės rektorato tikinčiuosius (per 300 asmenų), Kolegijos atstovus, mokslininkus, švietėjus (per 50 asmenų), Švietimo centro atstovus (50 asmenų), apskrities G.Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos (100 asmenų), Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenės narius: mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, darbuotojus (per 100 asmenų), kitus Panevėžio miesto bendruomenės narius, įskaitant ir verslo įmones (per 130 narių): neįgaliuosius, socialinę atskirtį turinčius, jaunimą, senjorus ir kt. Į veiklas buvo įtraukta viso per 800 Panevėžio bendruomenės narių ir svečių, atvykusių iš kitų Lietuvos bei Lenkijos miestų. Informacija apie projektą „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“ ir vykstančius renginius buvo talpinama Panevėžio vyskupijos, Kolegijos, Švietimo centro, apskrities G. Petkevičaitės – Bitės, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos internetinėse svetainėse, Švč. Trejybės rektorato socialiniame tinklapyje Facebook, o projekto sklaida vykdoma per Marijos radiją, katalikiškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštyje „XXI amžius“, portaluose: www.bernardinai.lt, www.katalikai.lt, Vatican News, Čikagoje leidžiamame išeivijos laikraštyje „Draugas“, Lietuvos dienraštyje „Lietuvos rytas“, knygoje „Magnificat“, Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraštyje „Akiratis“, Panevėžio miesto ir regiono žiniasklaidoje: Panevėžio miesto dienraštyje „Sekundė“, laikraštyje „Panevėžio kraštas“, Aukštaitijos informacinėje naujienų agentūroje „AINA“, naujienų portaluose „Jūsų Panevėžys“, „Švietimo naujienos“ ir kt.

Įgyvendinus projektą, ženkliai paspartėjo kunigo A.Lipniūno beatifikacijos bylos rengimas Vatikanui, nes dėka projekto buvo išversta svarbi bylai istorinė medžiaga ir rašytinis A.Lipniūno palikimas į italų kalbą. Ne tik akademinė visuomenė, panevėžiečiai, rajono gyventojai, bet Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose šalyse gyvenantys žmonės, jaunimas, moksleiviai , gimnazistai daug sužinojo apie šią šviesią asmenybę susitikimuose, pokalbiuose, paskaitose ir kt. Prasiplėtė žmonių akiratis, skaitant išleistą kunigo A.Lipniūno knygą „Lauko lelijos“ ne tik lietuvių, bet ir lenkų kalbomis. Kadangi kun. A.Lipniūno beatifikacijos byla jau baigiama parengti ir bus perduota tolesnei eigai Vatikane, 2021 – 2023 metais numatomas projekto tęstinumas, dar aktyviau sutelkiant akademinę visuomenę, mokslininkus, švietėjus, moksleivius, gimnazistus, ateitininkus, vietos bendruomenę ir dalyvius įvairesnei veiklai, suteikiančiai ne tik panevėžiečiams, bet Lietuvos bei kitų šalių žmonėms naujų žinių apie Dievo tarną kunigą A.Lipniūną. Numatomos veiklos: paskaitos, gerumo ir atminimo akcijos prie kunigo A. Lipniūno perlaidojimo vietos – Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje bei Švč. Trejybės rektorato kiemelyje, kun. A.Lipniūno dienoraščių leidyba, kunigo asmeninių daiktų paroda, susitikimai ir pokalbiai su jaunimu, verslo įmonių atstovais.

Reiškiu padėką visiems, kurie prisidėjo prie mums visiems labai svarbaus projekto: Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, paraiškų vertinimo komisijai, JE Panevėžio vyskupui Linui Vodopjanovui, JE Panevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, kun. A.Lipniūno beatifikacijos bylos postulatoriui kun. Vitalijui Kodžiui, kunigams, žiniasklaidai, projekto partneriams, organizatoriams, vykdytojams, lektoriams (Lietuvos ir Lenkijos), mokslininkams, švietėjams, akademinės visuomenės atstovams, vertėjams (į italų ir lenkų kalbas), leidėjams, fotografams, filmuotojams, moksleiviams ir gimnazistams, ateitininkams, savanoriams, neįgaliesiems, žmonėms aktyviai įsijungusiems į renginius ir visiems, kurie prisidėjo ir dar prisidės prie projekto sklaidos bei viešinimo.

Projekto organizatorė – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė