KOORDINACINIŲ GRUPIŲ DĖMESYS SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIAM ŠVIETIMUI

Praėjusių savaitę susitiko Joniškio rajono koordinacinės tarybos nariai su Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės nariais. Susitikimo metu buvo aptarta neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacija regionuose, buvo diskutuojama, kaip gerinti suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kokie žingsniai yra daromi, kad vyresnio amžiaus asmenys būtų įtraukti į aktyvų miesto gyvenimą.

Neformalus suaugusiųjų švietimas tiek Joniškio rajone, tiek Panevėžio mieste reiškiasi per suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinavimą, informavimą apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą, bendruomenės telkimą švietėjiškai veiklai, savanorystės populiarinimą.

Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės nariai diskusijos metu akcentavo, kad 2022-aisiais Panevėžyje gyvens apie 83 000 gyventojų, iš kurių vaikai iki 14-os metų sudarys 11 700, 15–64 metų žmonės – 51 700, o 65-erių ir vyresni – 19 900. Iš skaičių matyti, kad vyresnio amžiaus asmenys sudarys gana didelę dalį, todėl būtina kurti darniai veikiančią suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą Panevėžio mieste.
Koordinacinės grupės naiai pabrėžė, kad vieni iš svarbiausių uždavinių:
• sudaryti sąlygas suaugusiųjų bendrosioms kompetencijoms ugdyti ir formuoti teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas;
• sudaryti sąlygas suaugusiesiems įgyti ir plėtoti profesines kompetencijas;
• sudaryti tinkamas sąlygas suaugusiųjų kūrybinėms galioms ir gebėjimams ugdyti;
• sudaryti palankias sąlygas vyresnio amžiaus panevėžiečiams tenkinti savišvietos ir kultūrinius poreikius;
• skatinti suaugusiuosius būti aktyviais demokratinės visuomenės piliečiais – prasmingai paminėti atkurtos Lietuvos pirmąjį šimtmetį.