KVIEČIAME Į KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMĄ IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PEDAGOGAMS, KETINANTIEMS DIRBTI PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

2018 metų spalio 22 d.- lapkričio mėnesio II pusėje vyks „Kvalifikacijos tobulinimo programos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.) mokymai.

Kursų pradžia  2018 m. spalio 22 d. 10.00 val.

Programa parengta vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, kuriame teigiama, kad mokytojai, ketinantys vykdyti neatitinkančią jų įgyto išsilavinimo ar baigtos studijų programos, priešmokyklinio ugdymo programą, privalo išklausyti tikslinius 40 valandų metodikos kursus.

Atnaujinus pradinio ugdymo programas bei decentralizavus ikimokyklinio ugdymo turinį, siekiant ugdymo perimamumo ir programų dermės, 2014 m. rugsėjo 2 d., Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-779 buvo patvirtinta atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Programoje atsispindi modernioji ugdymo turinio samprata, kuri apima tiek vaiko turimą patirtį (jo supratimą, išmanymą, gebėjimus, vertybines nuostatas), tiek ir ugdymo kontekstą, tematiką, problematiką (turinį – siaurąja prasme), ugdymo metodus, ugdymosi aplinką, šaltinius bei priemones, pasiektų rezultatų vertinimo principus, gaires ir pobūdį.

Kvalifikacijos tobulinimo programos paskirtis – padėti pedagogams įgyti kompetencijų, reikalingų vykdant priešmokyklinio ugdymo programą.   Įgyvendinus teikiamos kvalifikacijos tobulinimo programos turinį pedagogai gebės kokybiškai vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą, geriau supras priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, susipažins su ugdymo turinio modeliavimo, ugdomosios aplinkos kūrimo ir pritaikymo įvairių poreikių turintiems vaikams galimybėmis. Taip pat pedagogai patobulins gebėjimus parinkti ir taikyti priešmokyklinio amžiaus vaikams tinkamiausius ugdymo(si) metodus, būdus, priemones ir sistemingai atlikti vaikų pasiekimų vertinimą.

Programos apimtis – 40 akad. val. Iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val. – savarankiškam darbui. Kvalifikacijos tobulinimo programa bus vykdoma dviem etapais: I sesija – 2 dienos, II sesija – 1 diena. Pirmosios sesijos metu dalyviams bus pateiktos savarankiško darbo užduotys, kurios bus aptartos II – oje, reflektuojama įgyta patirtis (diskusijos, praktinės užduotys grupėse).

Dalyviai, išklausę programą ir atlikę savarankiškas užduotis, įgis teisę vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą.

Programos uždaviniai:

  • Išanalizuoti priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisinius dokumentus.
  • Atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus.
  • Aptarti atnaujintos Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos taikymo galimybes.
  • Plėtoti pedagogų ugdymo turinio modeliavimo, ugdomųjų aplinkų kūrimo, ugdymosi metodų ir pasiekimų vertinimo gebėjimus.

PROGRAMA