PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRAS KARTU SU AKTYVIAIS MIESTO JAUNUOLIAIS ĮGYVENDINO EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSO PROJEKTĄ

Projektas „Pasiruošt, dėmesio, VEIKIAM!“ buvo įgyvendintas Panevėžyje, nedideliame mieste Šiaurinėje Lietuvos dalyje. Pagrindinės miesto problemos – senėjanti visuomenė, jaunų, darbingo amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas, taip pat gyventojų, ypač jaunimo, pasyvumas ir nenoras įsitraukti į visuomeninius, pilietinius procesus. Panevėžyje įsikūrė ir nemaža dalis ukrainiečių šeimų, kurių integracija į bendruomenę yra dar vienas iššūkis.  

Atsižvelgdami į miesto problemas, projektu siekėme įtraukti Panevėžyje gyvenantį 14-30 metų jaunimą į aktyvų pilietiškumą ir solidarumą skatinančias veiklas, kurios padėtų spręsti bendruomenines problemas ir skatintų jaunuolių savanorišką veiklą. Kartu, padėti į miesto bendruomenę įsitraukti ukrainiečiams jaunuoliams.  

Šiam tikslui įgyvendinti vykdėme veiklas ir iniciatyvas skatinančias jaunų žmonių pilietiškumą, bendrųjų kompetencijų ugdymą, sąmoningumą ir atsakingumą už savo veiksmus tvarumo, saikingo vartojimo srityse. Projekto metu buvo suorganizuotos 23 veiklos, kurios pritraukė 457 dalyvius.  

Projektu pasiekta vertingų rezultatų, kurie yra naudingi ir patiems jaunuoliams, ir miesto bendruomenei: 

  1. Panevėžyje gyvenantys jaunuoliai praplėtė žinias apie savanorystę – nagrinėjo savanorišką veiklą Lietuvoje reglamentuojantį LR Savanoriškos veiklos įstatymą, susipažino su savanorio ir savanorius priimančių organizacijų teisėmis ir pareigomis, aptarė savanoriškos veiklos sutarties sąlygas, sužinojo kokios organizacijos priima savanorius Panevėžio mieste, suvokė savanoriškos veiklos naudą sau ir bendruomenei.
  2. Paskatintas jaunuolių pilietiškumas. Jaunuoliai buvo įtraukti į veiklas, kurios suteikė jiems galimybę išsakyti savo idėjas, padėjo suvokti socialines problemas ir iššūkius su kuriais susiduria jų bendraamžiai, paskatino jaunuolių bendradarbiavimą priimant bendruomenei svarbius sprendimus. Projekto metu jaunuoliai dalyvavo edukacijose ir išvykose kurios leido pažinti Lietuvos istoriją, tradicinius papročius, kultūrą. Šios veiklos padėjo formuoti jaunuolių tautinį tapatumą, stiprino priklausymo, atsakomybės jausmą ir ryšį su savo bendruomene, pilietiškumą. Paminėtina, kad krašto kultūros, istorijos ir papročių pažinimas svarbus ir ukrainiečių integracijai. Suprasdami vietinės bendruomenės istoriją, kultūrą ir tradicijas, ukrainiečiai galėjo geriau suprasti šalies, kurioje gyvena, bendruomenės narius. Kitos kultūros pažinimas parodė ukrainiečių pagarbą vietos gyventojams, leido sukurti artimesnius ryšius su lietuviais jaunuoliais.
  3. Patobulinti jaunuolių gebėjimai ir kompetencijos. Projekto metu vyko keli kūrybinių dirbtuvių ciklai – „Micro:bit“, „Aš – tvarios mados kūrėjas“, „Kuriu Lietuvą“. Dirbtuvių metu jaunuoliai tobulino STEAM mokslų sričių gebėjimus – IT, loginio, matematinio mąstymo. Taip pat stiprino asmeninius gebėjimus – ugdėsi pasitikėjimą savimi, lankstumą, gebėjimą bendradarbiauti, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti. Šios asmens savybės itin reikalingos jaunuolių asmenybės formavimuisi, dinamiškai darbo rinkai ir sėkmingai karjerai ateityje.
  4. Sustiprintas jaunuolių sąmoningumas rūšiavimo, saikingo naudojimo, tvarumo srityse. Projekto metu buvo įgyvendinti keli renginiai apimantys šias sritis: Nuo EGO link EKO“, iniciatyva Nebūk #ŽALIAS“, kūrybinės dirbtuvės Aš – tvarios mados kūrėjas“, taip pat vyko kelios edukacijos ir išvykos. Minėtos veiklos jaunuolius supažindino su esminėmis ekologijos, aplinkosaugos žiniomis, greitosios mados poveikiu gamtai. Šios žinios padėjo ugdytis jaunuolių tvarioms vertybinėms nuostatoms, kurios, tikėtina, įtakos jų elgesį ateityje.
  5. 5. Visose projekto veiklose dalyvavo ir dalis ukrainiečių jaunuolių. Jiems buvo suteiktos galimybės plėsti žinias ir supratimą įvairiose srityse – tvarumo, savanorystės, pilietiškumo, Lietuvos kultūros ir istorijos pažinimo. Šios veiklos įtraukė jaunuolius ir padėjo jiems susirasti draugų bendraamžių tarpe, kurti ryšius ir ilgalaikes draugystes, kas įtakoja spartesnę integraciją. Džiaugiamės, kad projekto veiklos įgalino jaunuolius kurti neformalias jaunimo grupes ir bendradarbiauti už
    projekto ribų.

Projektą įgyvendinimo penki jaunuoliai, Panevėžio švietimo centras buvo šią jaunuolių grupę globojanti organizacija, padėjusi tvarkytis su finansiniais projekto aspektais, suteikusi patalpas veikloms. 

Apie projekto veiklas daugiau sužinoti galite aplankę Panevėžio švietimo centro internetinį puslapį ir socialinius tinklus: https://paneveziosc.lt/projektai/regioniniai/, https://www.facebook.com/profile.php?id=100076060627556.  

Naudinga padalomoji medžiaga veikloms susijusioms su pilietiškumu, savanoryste ir tvarumu: 

https://shorturl.at/chzJZ (EN) 

https://shorturl.at/qtvE1 (LT) 

https://shorturl.at/ptOY1 (LT)