SOCIOKULTŪRINĖS VEIKLOS IR SAVITARPIO PAGALBOS KLUBAS „SAU IR BENDRUOMENEI“

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIOKULTŪRINĖS VEIKLOS IR SAVITARPIO PAGALBOS KLUBAS „SAU IR BENDRUOMENEI“

Panevėžio švietimo centras nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“.

Panevėžio švietimo centro parengto projekto idėja atitinka Panevėžio miesto vietos veiklos grupės „Vietos veiklos strategijos“ tikslą – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.
Projektu siekiame ne tik plėtoti senyvo amžiaus žmonių savarankiškos veiklos galimybes, bet ir skatiname bendradarbiavimą tarp vietos bendruomenių, įvairių sričių institucijų, skirtingų kartų atstovų, inicijuojame veiklas, grindžiamas savanoryste ir savitarpio pagalba.
Projekto tikslinė grupė – 54 senyvo amžiaus žmonės iš plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos.
Surinkta 22 savanorių grupė. Savanorystės pagrindais projekte dirbs įvairių meninės veiklos sričių: švietimo, psichologinės pagalbos, natūraliosios medicinos, augalininkystės, techninės veiklos specialistų, mokytojų- mentorių, studentų, moksleivių.
Projekto tikslas – didinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos senyvo amžiaus žmonių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą per jų bendrųjų ir praktinių – dalykinių kompetencijų plėtrą, kūrybinę veiklą bei savitarpio pagalbą.
Projekto uždaviniai:
1. Mokyti 22 projekto savanorius savanorystės teorinių pagrindų; formuoti, stiprinti bei praktikoje įtvirtinti jų savanoriškos ir savipagalbos veiklos įgūdžius.
2. Motyvuoti projekto dalyvius naujoms, kūrybinėms veikloms, pasitelkiant specialistus, išsiaiškinti jų poreikius, pomėgius, gebėjimus bei galimybes.
3. Sudaryti projekto dalyviams sąlygas praktiškai išbandyti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus pasirinktose klubo praktinių- kūrybinių sekcijų veiklose, vadovaujamose konkrečios srities specialistų- savanorių.
Projekte iš viso numatoma 12 veiklų, pagal pobūdį ir projekto uždavinius sugrupuotų į tris grupes.
Pirmosios grupės veiklos skirtos skatinti, aktyvinti savanorystę bei savipagalbą: bus vykdomi projekto savanorių mokymai, o apmokyti savanoriai ves mokymus projekto dalyviams.

PROJEKTO PLAKATAS

PASIRAŠYTA PROJEKTO „SAU IR BENDRUOMENEI“ SUTARTIS

Panevėžio švietimo centras nuo 2018 m. lapkričio 27 d. d. įgyvendina dar vieną iš projektą, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis „Sau ir bendruomenei“. Tai tęstinis projekto „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas Sau ir bendruomenei“ projektas. Projektu siekiama ne tik plėtoti senyvo amžiaus žmonių savarankiškos veiklos galimybes, bet ir skatinti bendradarbiavimą tarp vietos bendruomenių, įvairių sričių institucijų, skirtingų kartų atstovų, inicijuoti veiklas, grindžiamas savanoryste ir savitarpio pagalba.

Projekto tikslas – mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos senyvo amžiaus asmenų socialinę atskirtį, ugdant jų bendrąsias, praktines – dalykines kompetencijas, skatinant kūrybinę veiklą bei savitarpio pagalbą. Taip pat didinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos senyvo amžiaus žmonių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą per jų bendrųjų ir praktinių – dalykinių kompetencijų plėtrą, kūrybinę veiklą bei savitarpio pagalbą.
Projekte numatyta įgyvendinti 12 veiklų, pagal pobūdį ir projekto uždavinius sugrupuotų į tris grupes.
Pirmosios grupės veiklos skirtos skatinti, aktyvinti savanorystę bei savipagalbą: bus vykdomi projekto savanorių mokymai, apmokyti savanoriai ves mokymus projekto dalyviams.

Projekto uždaviniai:

1. Mokyti 22 projekto savanorius savanorystės teorinių pagrindų; formuoti, stiprinti bei praktikoje įtvirtinti jų savanoriškos ir savipagalbos veiklos įgūdžius.
2. Motyvuoti projekto dalyvius naujoms, kūrybinėms veikloms, pasitelkiant specialistus, išsiaiškinti jų poreikius, pomėgius, gebėjimus bei galimybes.
3. Sudaryti projekto dalyviams sąlygas praktiškai išbandyti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus pasirinktose klubo praktinių- kūrybinių sekcijų veiklose, vadovaujamose konkrečios srities specialistų- savanorių.

PROJEKTO PLAKATAS

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

STARTAVO PIRMOSIOS PROJEKTO „SOCIOKULTŪRINĖS VEIKLOS IR SAVITARPIO PAGALBOS KLUBAS „SAU IR BENDRUOMENEI“ VEIKLOS

Panevėžio švietimo centras 2018 m. lapkričio 28 d. pradėjo pirmąsias projekto sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubo „Sau ir bendruomenei“ veiklas – mokė savanorius. Į savanorių mokymus susirinko net daugiau nei planuota savanorių, norinčių dirbti su projekto dalyviais.

Paskaitą apie savanorystės principus, naudą, darbo su projekto dalyviais ypatumus vedė lektorius Aurimas Juozaitis. Mokymų metu būsimieji savanoriai, projekte dirbsiantys su vyresnio amžiaus asmenimis, turėjo galimybę ne tik plačiau sužinoti apie savanorystės naudą bendruomenėje, jos subtilybes, tačiau ir dalyvauti praktinėse veiklose. Kadangi projekto tikslinė grupė specifinė – vyresnio amžiaus asmenys, todėl savanoriai itin domėjosi, kaip sudominti garbaus amžiaus asmenis, kad jiems būtų įdomios būsimos veiklos, kaip perteikti kokią nors informaciją, kad kiltų kuo mažiau klausimų ir nesusipratimų.

Mokymų metu būsimiems savanoriams lektorius paruošė keletą testų, kuriuos atlikę projekto dalyviai turėjo galimybę daugiau sužinoti apie save, suvokti, kodėl jie nori būti savanoriais, kokios vidinės vertybės juos skatina savanoriauti. Prie projekto prisijungusių asmenų, daugelis jau  savanoriauja vienoje ar kitoje organizacijoje, todėl jiems tai nėra naujas dalykas.

Savanorių dar laukia du praktiniai užsiėmimai, kurių metu lektorius akcentuos kartų dialogo specifiką, darbo komandoje ypatumus, vyks simuliaciniai žaidimai. Projekte dirbs 22 savanoriai iš įvairių meninės veiklos sričių: švietimo, natūraliosios medicinos, augalininkystės, techninės veiklos specialistai bei kiti specialistai. Bus vykdoma 12 veiklų, kurias ves savanoriai.

2018 m. gruodžio 12-13 dienomis savanoriai toliau tęsė mokymus, kurių metu pristatyti mokymų programų sudarymo principai, kaip sudarinėti konkrečias programas, kas yra svarbiausia rengiant programą.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.