„STEBĖK, IŠMOK, NAUDOK”

Erasmus

ERASMUS+ mobilumai atvers kelią į įstaigos sėkmę

Panevėžio švietimo centras nuo 2020 m. gruodžio 21 d. įgyvendina ERASMUS+ lėšomis finansuojamą mobilumų KA1 projektą STEBĖK, IŠMOK, NAUDOK.

Projekto pagrindinis tikslas – švietėjų kompetencijų stiprinimas, įtraukiant suaugusiuosius į projektines veiklas.

PROJEKTO TIKSLAI:

1. Kelti darbuotojų tarpkultūrinę kompetenciją, didinant dalyvių informuotumą ir supratimą apie kitas kultūras ir šalis.

2. Kelti darbuotojų mentorystės, socialinę ir komunikavimo kompetencijas, būtinas siekiant užtikrinti projekto dalyviams kokybę, teikti kokybiškas paslaugas;

3. Ugdyti modernios lyderystės kompetencijas, siekiant visaverčio darbuotojų, dirbančių su suaugusiais asmenimis, bendradarbiavimo kokybę;

4. Parengti metodines rekomendacijas darbui su suaugusiaisiais;

5. Vystyti europinę dimensiją, užmezgant ryšius su švietimo institucijomis užsienyje;

6. Skatinti inovatyvią projektinę veiklą, kuriant tarptautinių ryšių tinklus;

7. Skleisti ir viešinti projekto rezultatus švietimo centro bendruomenės, miesto, tarptautiniu lygmeniu tuo pačiu didinant organizacijos patrauklumą.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

• Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją, atsižvelgiant į jų asmeninius poreikius bei organizacijos strateginius tikslus ir tarptautiškumo poreikį.

• Padėti pasiruošti mobilumui ir teikti organizacinę pagalbą mobilumo metu.

• Pripažinti įgytas kompetencijas.

• Sudaryti sąlygas rezultatų sklaidai.

• Įtraukti bendruomenę į projekto vykdymo eigą.

• Viešinti projekto rezultatus.

• Sudaryti sąlygas ilgalaikiui projekto rezultatų poveikiui organizacijoje.

PROJEKTO DALYVIAI:

Mobilumo veiklose dalyvaus 8 Švietimo centro darbuotojai, deleguoti švietimo centro direktorės Astos Malčiauskienės pagal įstaigos apibrėžtus atrankos kriterijus ir numatytą atrankos procedūrą. Projekto metu 4 Švietimo centro darbuotojai kels kvalifikaciją 5 dienų kursuose. Po 4 asmenis dalyvaus darbo stebėjimo vizituose.

MOBILUMO VEIKLA:

Atsižvelgiant į įstaigos kokybės vystymo ir tarptautiškumo poreikius, iškeltus Europinės plėtros plane, numatyta kelti darbuotojų kvalifikaciją dalyvaujant vienuose struktūruotuose mokymo kursuose užsienyje ir trijuose darbo stebėjimo vizituose. Kursai paremti grupiniu darbu, praktinėmis užduotimis, kritinio mąstymo skatinimu. Šių mokymų metu metodininkai įsisavins, kaip derinti savo tikslus ir uždavinius su tikslinių grupių dalyvių poreikiais, išmoks spręsti problemas, kylančias sunkiose situacijose.

Darbo stebėjimo vizitų metu projekto dalyviai gilinsis į partnerių darbo specifiką, naudojamus metodus, metodikas, priemones dirbant su suaugusiais asmenimis.

Numatyta mobilumo veikla tiesiogiai siejasi su Erasmus+ KA104 pagrindinio veiksmo programos tikslais: remti profesinį švietimo srityje dirbančių asmenų tobulėjimą; gerinti dalyvių užsienio kalbų kompetenciją; didinti informuotumą apie kitas šalis ir kultūras; didinti švietimo organizacijų pajėgumą.

Siekiant užtikrinti projekto rezultatų veiksmingumą, projekto pabaigoje bus parengtos rekomendacijos darbui su suaugusiais asmenimis, įtraukiant juos į projektus.

REZULTATAI:

Projekto dalyviai patobulins mentorystės, socialinę ir komunikavimo kompetencijas. Gauta patirtis leis vystyti europinę dimensiją, užmezgant ryšius su švietimo institucijomis užsienyje. Gerosios patirties metu sužinoti modeliai, metodikos, priemonės dirbant su suaugusiaisiais leis skatinti inovatyvią projektinę veiklą, kuriant tarptautinių ryšių tinklus. Taip pat projekto metu gauta patirtis leis parengti metodines rekomendacijas, kaip tikslingai dirbti su suaugusiaisiais, siekiant įtraukti juos į projektines veiklas.

Išklausius kursus ir dalyvavus praktinėse kursų veiklose, metodininkai įgys daugiau gebėjimų planuoti, organizuoti, įgaus daugiau pasitikėjimo savimi, gaus viešo kalbėjimo patirties. Būtent minėti darbuotojai, kurie dalyvaus kursuose, dirba projektuose su tikslinėmis grupėmis. Todėl jų patirtis bus tiesiogiai panaudota dirbant su tiksline grupe.

 

The goal of Panevėžys Education Center project OBSERVE, LEARN, USE is to strengthen educators’ competences by involving adults in project activities.

PPROJECT AIMS:

1. Improving staff intercultural competence by raising participants’ awareness and understanding of other cultures and countries;

2. Developing staff mentoring, social and communication competencies that are necessary to ensure quality for project participants and to provide quality services;

3. Developing the competencies of modern leadership in order to achieve the quality of collaboration of employees working with adults;

4. Developing methodological recommendations for work with adults;

5. Developing the European dimension by establishing communication with educational institutions abroad;

6. Promoting innovative project activities through international networking;

7. Disseminating and publicizing project results at the Panevėžys Education Center community, city, and international levels, while increasing the attractiveness of the organization.

PROJECT OBJECTIVES:

• To enable staff development regarding their personal needs and the strategic goals of the organization as well as the need for internationalization;

• to help while preparing for mobility;

• to provide organizational support during mobility;

• to recognize the acquired competences;

• to provide conditions for the dissemination of results;

• to promote project results;

• to enable long-term impact of project results within the organization.

PROJECT PARTICIPANTS:

The mobility activities will be attended by 8 Education Center staff members, who will be approved by the Education Center Director in accordance with the selection criteria and selection procedure defined by the institution. During the project, 4 employees of the Education Center will improve their skills in 5-day courses. 4 people will attend work monitoring visits. There will be 8 unique people participating in all mobility activities.

MOBILITY ACTIVITIES:

In line with the institution’s quality development and internationalization needs identified in the European Development Plan, it is envisaged to upgrade staff qualifications through one structured training course abroad and three job monitoring visits. The courses are based on group work, practical assignments, and critical thinking. During these trainings, methodologists will learn how to match their goals and objectives to the needs of the target group participants and learn how to deal with problems that occur in difficult situations. During the work monitoring visits, the project participants will delve into the specifics of the partners’ work, the methods, methodologies and tools used to work with adults. The envisaged mobility activities are directly linked to the objectives of the Erasmus + KA104 Key Action Program: supporting professional development of those working in the field of education; improving participants’ foreign language competence; raising awareness of other countries and cultures; increasing the capacity of education organizations. In order to ensure the effectiveness of the project results, the recommendations for working with adults, including their involvement in the projects, will be used in the development of the 2020-2021 strategic plan of Panevėžys Education Center.

PROJECT RESULTS

During the project, the project participants will develop the mentoring, social and communication competencies that are necessary to provide the project participants with quality services.

The experience gained will enable the European dimension to be developed through contacts with educational institutions abroad. The models, methodologies and tools learned from the best practice will help to stimulate innovative project activities through networking with adults. The experience gained during the project will also allow the development of methodological guidance on how to work with adults in a targeted way, aiming to involve them in project activities. After completing the course and participating in the practical activities of the course, the methodologists will gain more skills in planning and organizing, as well as gaining more self-confidence and public speaking experience. It is the aforementioned staff, who will take part in the courses, are working on projects with the target groups. Therefore, their experience will be directly used in working with the target group.