SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMAS II

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Panevėžio švietimo centras dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“.

Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus į projekto veiklas numatoma įtraukti apie 1000 mokyklų. Atsižvelgdamos į mokinių amžių, aktualius/ spręstinus klausimus, pačios mokyklos gali rinktis, kokias prevencines programas įgyvendinti.

Projekto veikloms įgyvendinti iš viso skirta 7,8 mln. Eur.

Projekto veiklų pradžia 2016 m. spalio 20 d.

Projekto sutartis pasirašyta 2017 m. kovo 31 d., trukmė 40 mėn.

Projekto uždaviniai:

I. Įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos programas šalies mokyklose bei stiprinti mokyklos administracijos kompetencijas prevencinių programų įgyvendinimo srityje.

Šio uždaviniui įgyvendinti finansuojamas septynių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programų ir vienos patyčių prevencijos programos diegimas:

II. Įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir seksualinės prievartos prevencines programas bei socialinių įgūdžių ir pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programas.

III. Parengti savižudybių prevencijos programos metodinę medžiagą ir išbandyti prevencinę programą.

IV. Plėtoti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.sppc.lt/veikla/vykdomi-projektai/saugios-aplinkos-mokykloje-kurimas-ii/